Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Beskidy” zwana dalej “Kasą”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 05 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy z dnia 16 września 1982r. – prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK “Beskidy”.

Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnianie członkom Kasy źródła kredytów o umiarkowanym oprocentowaniu.

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Beskidy informuje, że suma bilansowa Kasy na dzień 31.12.2019 roku wynosi la 16 050 672,47 zł, a fundusze własne opiewają na kwotę 846 789,67 zł. Bieżący wynik finansowy netto na wskazany dzień to (–) 53 297,29 zł, a współczynnik wypłacalności wynosi 6,53%. Depozyty zgromadzone w Kasie wyniosły 14 769 942,01 zł, pożyczki
8 457 043,06 zł, aktywa płynne 7 082 262,91 zł, a wskaźnik rezerwy płynnej 13,42%, co zapewnia wysoką dostępność środków dla członków Kasy. Kasa nie przekracza ustawowych limitów koncentracji zaangażowań.