Informacje ekonomiczne
Stopy procentowe NBP:
referencyjna – 1,50%
lombardowa – 2,50%

Tabela opłat i prowizji 18-12-2019

Tabela opłat i prowizji – konta firmowe 01-03-2019

Zasady rozpatrywania skarg SKOK Beskidy

 

Informacja o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (dalej: Dyspozycja)
1. Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może w formie pisemnej wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
2. Dyspozycja może być dokonana tylko na rzecz małżonka, zstępnych, rodziców, dziadków lub rodzeństwa Posiadacza rachunku w określonych częściach ułamkowych.
3. Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka kasy z jego wkładu członkowskiego i oszczędności;
1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku – osobie, która przedłoży rachunek stwierdzający wysokość poniesionych przez nią wydatków;
2) kwotę nieprzekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę, nie więcej jednak niż wysokość środków zgromadzonych na rachunku – jeżeli członek kasy pisemnie wskazał kasie osoby, na których rzecz wypłata ma nastąpić.
Kwota zapisu na wypadek śmierci, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych wynosi od dnia 12.02.2019 r. 247 043,88 zł;
3) kwotę równą wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków, wskazaną we wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.
4. Sumy określone w pkt. 3 nie należą do spadku po członku kasy. (Do spadku wliczane są środki przekraczające sumy określone w pkt. 3)
5. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku i braku Dyspozycji, wypłata kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku imiennym nastąpi zgodnie z przepisami o postępowaniu spadkowym.

Treść art. 14. Ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
1. Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka kasy z jego wkładu członkowskiego i oszczędności;
1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku – osobie, która przedłoży rachunek stwierdzający wysokość poniesionych przez nią wydatków;
2) kwotę nieprzekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę – jeżeli członek kasy pisemnie wskazał kasie osoby, na których rzecz wypłata ma nastąpić; osobami wskazanymi przez członka kasy mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo;
3) kwotę równą wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków, wskazaną we wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.
2. Sumy określone w ust. 1 nie należą do spadku po członku kasy.
2a. Kasa jest obowiązana przy zawieraniu umowy imiennego rachunku członka kasy poinformować, w sposób zrozumiały, o możliwości pisemnego wskazania osób, na rzecz których ma nastąpić wypłata kwoty, o której mowa w ust. 1. pkt 2 oraz ust.2. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do rachunku wspólnego.
2b. W przypadku powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy, który dokonał wskazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kasa jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić wskazane przez członka kasy osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.
3. Kasa jest zwolniona od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokonała z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ rentowy, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.
4. Kasa nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ rentowy, który wystąpił z wnioskiem.


Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Beskidy uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.Więcej informacji w zakładce -> SKOK -> o firmie