W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego O Ochronie Danych Osobowych (RODO) przekazujemy Państwu poniższą informację:

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych udzielona na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator – czyli kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe („My”)  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 11

 

Nasze dane kontaktowe

 

Korespondencyjny kontakt z nami jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem. Dodatkowo można się z nami  kontaktować pod numerem telefonu 33 816 59 89 lub elektronicznie pod adresem centrala@skokbeskidy.pl

Cele, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1.     w celu wynikającym ze złożonych przez Panią/Pana oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, jeśli poprosiliśmy o wyrażenie takiej zgody i ją uzyskaliśmy. Podstawą prawną uprawniającą nas do takiego działania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia*;

2.     w celu wykonania zawartych z nami umów, w tym zawarcia i wykonania umowy o członkostwo i realizacji celów statutowych. Do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu uprawnia nas przepis art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia*;

3.     w celu rachunkowym i księgowym, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*;

4.     w celu wykonania obowiązku przekazywania i pobierania danych do/z baz informacji związanych z oceną zdolności lub wiarygodności kredytowej, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o kredycie konsumenckim oraz przepisy prawa bankowego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*

5.     w celu monitorowania i rejestrowania transakcji podejrzanych, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*;

6.     w celu wykonania obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzoru, do czego zobowiązują nas m.in. przepisy ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*;

7.     w celu zapobiegania oszustwom, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;

8.     w celach analitycznych i statystycznych, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;

9.     w celach windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku spłaty zaciągniętego zobowiązania lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;

10.   w celu marketingu bezpośredniego naszych usług lub usług podmiotów powiązanych z nami kapitałowo, osobowo lub systemowo. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;

11.   w celach dowodowych i archiwalnych, dla potrzeb ochrony przez Pani/Pana potencjalnymi roszczeniami. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*.

 

Źródło z którego możemy pozyskiwać Pani/Pana dane Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana. Na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie przysługującego nam uprawnienia (lub obowiązku) możemy pozyskać Pani/Pana dane od instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy prawo bankowe oraz biur informacji gospodarczej.
Okres przechowywania danych Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, dla którego są one przez nas przetwarzane i w związku z tym będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:

1.     do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w oświadczeniu o zgodzie – jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie Pani/Pana zgody;

2.     do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, w tym przez okres trwania członkostwa w SKOK  – w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia*;

3.     do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – w sytuacji kiedy przetwarzanie (przechowywanie danych) odbywa się na podstawie ww. przepisów prawa;

4.     do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych;

5.     do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń – w sytuacji kiedy dane przechowywane są dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich dochodzenia (cele windykacyjne);

6.     do czasu wniesienia i podjęcia przez nas decyzji o uwzględnieniu Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – w przypadku wniesienia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, o której mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia*;

 

Odbiorcy Pani/Pana danych Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

1.     podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A.

2.     podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie treści udzielonej przez Panią/Pana zgody;

3.     nasi podwykonawcy, którzy świadczą na naszą rzecz usługi (w szczególności księgowe, rachunkowe, doradcze i wsparcia IT – na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych), w tym również kancelarie prawne lub firmy windykacyjne.

Przysługujące Pani/Panu uprawnienia W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.     żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

2.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3.     żądania przeniesienia danych

4.     cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

W celu realizacji, któregoś z przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa Informacji na adres odo@skokbeskidy.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora danych.

 

Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania swoich danych Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędnym warunkiem zawarcia umów z Kasą w tym umowy o członkostwo w SKOK.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu SKOK Beskidy nie będzie dokonywał zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Profilowanie może zostać wykorzystane celach analitycznych, statystycznych lub sprawozdawczych, które nie są związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji :

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”)