Oprocentowanie dla lokat zawartych od dnia 29.05.2020 r.:

Oprocentowanie lokat zwykłych:

1-23 miesiąc 0,02%
24-36 miesiące 0,10%
37-47 miesięcy 0,20%
48-59 miesięcy 0,40%
60 miesięcy 0,60%

Oprocentowanie lokat rentierskich:

odsetki co miesiąc odsetki co kwartał
24 miesiące 0,02% 0,02%
36 miesięcy 0,02% 0,10%

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę dla osób chcących systematycznie odkładać określoną kwotę pieniędzy na swoim rachunku.

Oprocentowanie rachunków systematycznego oszczędzania :

3-23 miesięcy 0,02%
24-36 miesięcy 0,10%
60 miesięcy 0,60%

 

 

Oprocentowanie lokat zawartych do dnia 28.05.2020 r.

 

Dodatkowe wyjaśnienia:

  • Depozyty w SKOK są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  • SKOK stosuje zmienną stopę oprocentowania lokat.
  • Maksymalna kwota lokaty – 300 tys. zł.
  • Maksymalna sumaryczna kwota depozytów zdeponowana w Kasie przez jedną osobę – 500 tys. zł.
  • Lokaty odnawialne – W ich przypadku, jeśli wkład terminowy nie zostanie podjęty po upływie okresu umownego, umowa odnawiana jest na ten sam okres, na jaki została pierwotnie zawarta, ze stopą procentową aktualną na dzień odnowy lokaty dla danego produktu.
  • Lokaty nieodnawialne – W tym przypadku wkład terminowy wraz z odsetkami zostanie po upływie okresu umownego przeksięgowany na ROR lub w przypadku jego braku na nieoprocentowany rachunek.
  • Kapitalizacja – odsetki od lokat odnawialnych, z wyjątkiem lokat rentierskich, są dopisywane do wkładu terminowego lokaty, tj. kapitalizowane po upływie okresu, na jaki lokata została założona.