Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wprowadzone dokumentem przyjętym 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania

Podstawowe cele wprowadzenia Zasad w SKOK “Beskidy” to:
1) wprowadzenie i ujednolicenie minimalnych standardów ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą w zakresie ładu korporacyjnego, a przez to ograniczenie występującego w działalności Kasy ryzyka operacyjnego związanego z niedoskonałością lub brakiem zasad działania, praktyk, systemów i regulacji wewnętrznych.
2) zapewnienie stabilności finansowej Kasy prawidłowości prowadzonej przez SKOK działalności finansowej, bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w Kasie oraz zgodności działalności Kasy z przepisami ustawy o skok.
3) wskazanie zadań poszczególnych organów Skok-u, jak również komórek organizacyjnych w zakresie realizacji przyjętych przez Skok Zasad,
4) wskazanie mechanizmów ujawnień w zakresie realizacji Zasad.

Zasady Ładu Korporacyjnego w SKOK “Beskidy” są zbiorem zasad określających właściwe relacje wewnętrzne i zewnętrzne Skok-u, w tym obejmuje następujące obszary:
1) organizacja i struktura organizacyjna kasy,
2) organy kasy,
3) członkostwo w kasie i więź,
4) outsourcing działalności,
5) kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte przez Skok “Beskidy” Uchwałą Zarządu 2/LXXIX/14 z dnia 18.12.2014 r. oraz zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej 2/XV/2014 z dnia 18.12.2014 r., jako istotny dokument programowy w zakresie strategicznej polityki korporacyjnej Skok-u oraz wpływający na kształtowanie właściwych zasad organizacji i działania Skok-u.
Zasady stosowane są w Skok-u jako strategiczna wytyczna do planowania, organizowania, funkcjonowania Skok-u, a także jako ważne kryterium oceny funkcjonowania Skok-u zgodnego z dobrym praktykami.

Skok “Beskidy” dąży do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz ze swojej specyfiki
Zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego nie mogą naruszać praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko, gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla Skok-u lub jeżeli zasady naruszałyby prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Odstąpienie od stosowania określonych zasad powinno być uzasadnione i udokumentowane. Wykaz odstąpień od stosowania zasad wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 1 do polityki w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w SKOK “Beskidy”

Podstawowy dokument w zakresie funkcjonowania Kasy, w tym podział kompetencji organów, stanowi Statut SKOK BESKIDY

Podstawowa Struktura Organizacyjna SKOK “Beskidy”

Polityka Informacyjna SKOK “Beskidy”

Ocena Rady Nadzorczej dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego